bg en

Становище на БФБ срещу предложението за удължаване на ловния сезон за патици и гъски до 28 (29) февруари

Червеногуша гъска
27.01.2015
До:
 
Г-н Румен Христов
Председател на Парламентарната комисия по земеделие и храни
 
Г-н Станислав Иванов
Председател на Парламентарната комисия по околна среда и води
 
Г-жа Десислава Танева
Министър на земеделието и храните
 
Г-жа Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
 
Инж. Тони Кръстев
Директор на Изпълнителна агенция по горите
 
Уважаеми дами и господа,
 
Както знаете от 30 години ловът на водоплаващ дивеч в България завършва на 31 януари (Правилник за прилагане на Закона за ловното стопанство, приет с постановление № 19 на МС от 5 май 1984 г.обн. ДВ. бр.49 от 22 юни 1984г., Правилник за прилагане на закон за лова и опазване на дивеча обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., Закон за лова и опазване на дивеча с изменения от ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г.). За изминалите три десетилетия ловни лобита редовно предлагат неговото удължаване и регулярно има обществени конфликти на тази тема, които досега винаги са завършвали с решение за запазване на крайната дата до 31 януари. Само през 2008 година имаше три законопроекта за удължаване на срока и всички те бяха отхвърлени.

В тази връзка бихме искали да поясним следното:
 
1. Защо досега сезонът 30 години е бил затварян на 31 януари
В края на януари започва формирането на двойките и предбрачните миграции на повечето от водоплаващите птици. Ловуването през този период води до разбиване на двойките, които след това няма как да се образуват, защото птиците вече не са на големи струпвания. Причиненото безпокойство от лова води до значителни загуби на енергия в този много труден за птиците зимен период и намалява шансовете им за оцеляване през не по-малко тежкия период на прелет към местата за гнездене.
Поради разрушителния характер на лова в периода на предбрачни миграции и формиране на двойки, той е забранен съгласно чл. 7, т. 4 на Директивата за дивите птици на ЕС. Тази забрана е влязла и в чл. 41, ал. 1, т. 1 на българския Закон за биологичното разнообразие. Удължаването на ловния сезон в този период противоречи и на  Бернската и Бонската конвенции, подписани от Европейската комисия и България. От 27 страни в Европейския съюз, до 28 февруари на водоплаващ дивеч се ловува само в Румъния. В Гърция, където се ловува на някои видове до 10 февруари, ловът на водоплаващ дивеч е забранен в голяма част от тяхната Натура 2000 мрежа. В голям брой европейски страни не се ловува даже и през януари!
 
Аргументът, че удължаването е необходимо за синхронизиране с европейското законодателство е лъжовен и ще ни доведе единствено наказателна процедура от страна на ЕК!
 
2. Щети от гъски
Щетите от гъските са винаги на няколко конкретни места, малко на площ и различни всяка зима. Има достатъчно механизми за тяхното решаване по реда на Закона за биологичното разнообразие. Има разработена и мярка за подпомагане на селски стопани, на чиито ниви пашуват гъски и това напълно решава този проблем.
 
3. Множество нерешени проблеми с бракониерство по време на лов
В момента ловът на прелетен дивеч е свързан с масови нарушения на ловното и природозащитно законодателство – често се използват звуковъзпроизвеждащи уреди за привличане на пъдпъдък и гъски, стреля се редовно в мъгла и в тъмно време, когато не е възможно да се определи въобще по какво се стреля. Ятата от гъски са смесени, но само голямата белочела е обект на лов. На практика почти всеки лов на големи белочели гъски е лов и на червеногуши, малки белочели, сиви и посевни гъски, които са защитени по българското законодателство. Всяка година множество световно застрашени червеногуши и малки белочели гъски, както и защитените сиви и посевни гъски биват отстрелвани или ранявани по време на ловния сезон. Единственият начин да се спрат тези нарушения е да се обяви голямата белочела гъска за защитен вид и да се прекрати нейния лов в България!
 
4. Окончателно ликвидиране на екотуризма в района на езерата Шабла и Дуранкулак
Удължаването на ловния сезон ще унищожи плахите опити да се развива екотуризъм през зимата в района на Шабленското и Дуранкулашкото езеро. Там има нужда от тотална забрана на лова на водоплаващи, а не от удължаване на ловния сезон с още един месец. Годишният оборот от екотуризъм е по-висок от годишния оборот от ловен туризъм и държавата би трябвало ясно и категорично да го подкрепи.
 
 
В тази връзка Ви призоваваме да отхвърлите така направеното предложение за удължаване на ловния сезон и при планираната промяна на Закона за биологичното разнообразие да поставите под защита голямата белочела гъска, което ще реши проблемите, свързани с опазването на гъските в България.