bg en

Срещи за представяне на актуализирания План за управление на НП Централен Балкан в населените места около парка

среща в Калофер
28.02.2014
Гражданско дружество „Централен Балкан“, което разработва проекта на актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан“ проведе информационни срещи в населените места около парка. В тях участваха членове на екипа, разработил Плана и инспектори на парковите участъци в Дирекция „Национален парк Централен Балкан” (ДНПЦБ). Актуализацията на плана се извършва след изтичането на 10-годишния период на действие на първия План за управление и отразява сегашното състояние на абиотичните и биотичните компоненти, както и на социално-икономическите характеристики на „Централен Балкан“ и прилежащата му територия. Новият период за действие на плана е 2014-2023 г.

Основните въпроси обсъдени на тези срещи бяха за използването на безлесната зона на парка за паша на домашни животни. Най-голям интерес бе проявен в общините Калофер, Карлово и Розино. Той е провокиран от субсидиите по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка 3.1.4. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) на Програмата за развитие на селските райони, които получават стопаните, ползващи пасищата в парка. Мярката цели използването на пашата като средство за опазване и поддържане на естествените местообитания и местообитанията на видове във високопланинските райони, както и възстановяване и опазване на традиционните породи домашни животни, включително пастирски кучета, адаптирани към тези условия.
В една от срещите екип на ФПС „Зелени Балкани“ представи дейностите си по възстановяване на лешоядите в България. Обсъдена бе възможността за подкрепата им от ДНПЦБ в рамките на актуализирания План за управление.

Всички заинтересовани страни могат да изразят становището си по актуализирания ПУ и по време на общественото обсъждане на 11 март 2014 г. в Габрово (от 13.00 часа в Художествената галерия „Христо Цокев“ на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №10, ет. 3). Могат да го изпратят в офисите на ДНПЦБ или на Гражданско дружество „Централен Балкан” (София 1202, ул. Веслец 39-41, ап. 11, e-mail: bbf@biodiversity.bg).

Актуализираният План за управление се разработва в рамките на проект DIR – 593212 - 1 - 8 „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 г“.