bg en

Среща за екологичните мрежи в Будапеща

23.12.2006
През декември в Будапеща се проведе среща за заинтересованите страни в разработването на екологични мрежи. Акцент беше екологичната мрежа „Натура 2000” и предварителната работа преди изготвянето на списъците в държавите членки на ЕС. От българска страна участваха представители на МОСВ и БФБ. България е представила своя опит от въвличането на местните хора в разработването на Плана за управление на Национален парк „Пирин”, изготвен през 2002 от Фондация Биоразнообразие.