bg en

Социологическо проучване в Странджа

22.01.2010
Целта на проучването бе да се проучат нагласите и отношението на заинтересованите страни за местните проблеми и подходите за решаването им, отношението към Природния парк „Странджа”, нагласите към създаване на биосферен парк, възможностите за икономическо развитие, информираност и комуникация по въпросите на защитените територии.
За целите на проучването бе използван качествен метод за събиране на информация, а именно групови дискусии в 4 фокус групи в общините: Малко Търново, Царево, Приморско и Средец. Във всяка от групите участваха между 10 и 12 участника, като общият брой участници в дискусиите бе 41. Във всяка групова дискусия бяха подбрани: работещи в сферата на туризма, земеделци и животновъди, представители на местната власт, местни НПО и инициативни групи.
Анализът на резултатите, изготвен от НЦИОМ, представя мнението на участниците за предимствата и проблемите на природния парк „Странджа” и неговото опазване и стопанисване. Ето някои от основните изводи от проведени групови дискусии:
  •  Природен парк „Странджа” е добре познат на всички участници в дискусиите, които изразяват сериозна загриженост за бъдещето и за развитието му. Налице е обаче силно изразена регионална специфика - хората, които живеят в парка следят с разбиране и интерес проблемите му, за разлика от тези, живеещи и работещи извън него.
  • 15 години след създаването на Природния парк все още липсва добра информираност за статута на природния парк, ограниченията и възможностите за развитие, които той предлага.
  • Основните проблеми на парка според участниците са: замърсяването от туристи и посетители с битови отпадъци, замърсяване със строителни отпадъци, незаконни сметища, незаконно строителство, незаконно изсичане на горите, бракониерството, недостатъчно изяснени отговорности за стопанисването, охраната и контрола на парка.
  • Липсва конструктивен диалог между Дирекцията, която управлява парка, местната власт, жителите и представителите на бизнеса в региона.
  • Съчетанието на море и планина в предлаганите туристически продукти би засилило интереса на туристите (което за момента е невъзможно поради редица причини, най-важната от които е лошото състояние на инфраструктурата). Все още липсва и достатъчно добра реклама на региона.
  • Липсва информираност за това какво точно представлява един биосферен парк и какви възможности за развитие предлага на местните хора, поради което са и първоначалните страхове на част от участниците в дискусиите във връзка с възможното обявяване на Странджа за биосферен парк.
  • Всички, участвали в груповите дискусии в Царево и Приморско, са категорични, че не трябва да се допуска презастрояването на региона, което би отблъснало туристите в бъдеще.
БФБ ще използва резултатите от социологическото проучване за подобряване на своята работа в региона и ще насочи дейностите по изпълнявания в момента проект в Странджа към разясняване на статута на природния парк и ползите от евентуалното създаване на биосферен парк. Ще се опитаме да подобрим комуникацията между заинтересованите страни и да осигурим реклама за региона.