bg en

ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ?

banner
28.01.2021
Анализ на основните документи и управленски действия по изпълнение на задълженията на България за изграждане и управление на екологичната мрежа НАТУРА 2000 потвърждава сериозните натрупани проблеми и пропуски в осигуряване защитата на редица видове и местообитания у нас. Изготвен е от екип учени и експерти от природозащитни организации и бе представен днес на специална пресконференция.
През 2021 – годината когато се очакват 3 ключови за НАТУРА 2000 действия от държавата (приемането на заповедите за обявяване на повече от 80 % от защитени зони за страната; Националната приоритетна рамка за действие 2021-27 и Доклада за целите за НАТУРА 2000) – за съжаление са заложени  поредните стъпки от системната политика за унищожаване на българската природа, причина за осъдителни присъди в Европейския съд и пропуснати възможности от полагащите се за страната ни фондове през следващия програмен период.
 
Какво държавата не прави съгласно задълженията й по европейското право и регламенти:
  • България не определя адекватни природозащитни цели при издаване на заповедите за защитените зони и това ще доведе до осъждане на страната по започналата наказателна процедура от ЕК, неспазване на законите на Европа и загуба на финансови средства по всички оперативни програми през следващия програмен период.
  • България не провежда адекватно наблюдение и докладване на състоянието на природата и на практика укрива от Европейската комисия информация за реалното й състояние и увреждане. Това прави незаконосъобразни всички решения за одобряване на проекти с европейски средства и ще доведе до загуба на средства и вероятно до наказателна процедура.
  • България планира своите финанси до 2027 за НАТУРА 2000, без да залага в тях решаването на проблемите по започналите вече или предстоящите наказателни процедури, и всички предложени мерки се основават на неадекватна мониторингова информация, което ги прави неефективни.
Катерина Раковска от Коалиция „За да остане природа в България“ посочи, че Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 (НПРД) за следващия финансови период (2021 - 2027) се нуждае от значителни подобрения. Недостатъците в нея отразяват проблемите в цялостната политика по управление на биоразнообразието и екологичната мрежа Натура 2000:
  • Рамката не предвижда мерки за преодоляване на двете хоризонтални процедури на ЕК за Натура 2000 – тази за липсата на обявяване на защитените зони и съответните консервационни мерки на ниво зона, както и за некачествени оценки за съвместимост.
  • Продължава да налага подход за управление на Натура 2000, по който МОСВ вече пет години не успява да постигне консенсус, и който провокира критики от академични институти и неправителствени организации (НПО), и изкара на протести хиляди хора през лятото на 2020.
  • България не изпълни задълженията си по директивата и не извърши полеви проучвания на природозащитното състояние в интервала 2013-2018, съответно надеждни данни за състоянието и заплахите липсват. Това е и причина за липсата на систематичен анализ и адекватно приоритизиране, довело до някои куриозни мерки като например: за група „Д.2.7. Скални местообитания, дюни и зони с рядка растителност“ има предвидено премахване на чужди видове и нетипична храстова и дървесна растителност за над 10 млн. евро, или около 80% от сумата за тази група местообитания. Но липсват напр. средства за мерки за борба с бракониерство на дива коза.  
Андрей Ковачев от СДП „Балкани“ сигнализира, че констатираните системни проблеми и липса на приоритизиране и управленска воля за излизане от тази ситуация, вероятно ще доведат България до загуба на европейски средства за Автомагистрала Струма, до вероятна осъдителна присъда от съда на Европейските общности и до пропуснати ползи от усвоени по оперативните програми до 2027 г. средства. Причината за това е не просто липсата на заповеди за обявяване на зоните от НАТУРА 2000, а липсата на определени адекватни природозащитни приоритети (виж доп. информация за защитена зона „Кресна“).
 
През 2019 и 2020 г. МОСВ обяви обществено обсъждане на т.н. „документ за целите“ и на над 50 проекто-заповеди за обявяване на защитени зони. Анализът на тези документи показа неадекватност и неспособност да се определят цели, съгласно изискванията на чл. 4.4  на европейската Директива за местообитанията. Примерът със защитената зона в Кресна показва, че формулираните от МОСВ приоритети са общи, преповтарят общата цел на закона и липсва посочване на първостепенните причини за обявяване на зоната, като част от НАТУРА 2000.
 
Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие заяви: „Качественият мониторинг и оценка на благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията е в основата на формулиране на качествени цели и планиране на адекватни мерки за решаване на проблемите и като резултат подобряване на благоприятното природозащитно състояние. За съжаление абдикирането от своите задължения на МОСВ и непровеждането на качествен дългосрочен мониторинг и правенето на проформа необективни оценки, води до обезсмисляне на цялостното опазване и управление на мрежата Натура 2000“.
 
Българското правителство има срок максимум до април 2021 да намери решение съответстващо на европейските директиви и да обяви адекватно защитените зони и техните приоритети. Тогава ще приключат две мисии на независими експерти – на Европейската комисия и на Бернската конвенция. Ако проблемът не бъде решен, крайният резултат ще бъде осъждане на България в Европейския съд и прекратяване на финансирането на всички европейски проекти и програми, свързани с Натура 2000.
 
По предложение на Аурелио Сесилио  от Дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК в негово писмо от 13.01.2021, НПО ще внесат до края на месеца своите анализи и предложения до МОСВ и ще очакват адекватни действия по този проблем от правителството. НПО се надяват ЕК да организира среща за обсъждане на този въпрос, доколкото досега българското правителство отказва всякаква ефективна комуникация с екологичните неправителствени организации.
 
За повече информация: Андрей Ковачев, СДП БАЛКАНИ - 0887788218, Петко Цветков, БФБ 0887522206, Любомира Колчева, Екообщност 0882620948

 
допълнителна информация 132.75 KB () Свали