bg en

Семинар “Устойчиво управление на горите в Осогово – обмен на опит и добри практики в борбата с корояда ”

Осогово
06.03.2018
На 8 и 9 март 2018 г. в парк хотел „Кюстендил“ в гр. Кюстендил ще се проведе семинар на тема „Устойчиво управление на горите в Осогово – обмен на опит и добри практики в борбата с корояда“. За участие в срещата са поканени като заинтересовани страни – представители на ДЛС Осогово, ДГС Кюстендил, ДГС Невестино, РДГ Кюстендил, община Кюстендил, община Невестино, неправителствени организации, Лесотехнически университет, Институт по гората, Лесозащитна станция - София и др.
 
Основен лектор на семинара ще бъде г-н Бернард Перни от Института за опазване на гората към Центъра за изследване на гората, Австрия. В рамките на събитието е предвидено и посещение на терен на територии, нападнати от корояд.
 
Целта на семинара е споделяне на европейския опит и демонстриране на добри лесозащитни практики и концепции  за устойчиво лесовъдство в защитени територии, нападнати от корояд, начини за наблюдение и методи за борба с вида. Той е насочен към всички, които участват активно в планирането и вземането на решения, касаещи устойчивото стопанисване и управление на горите, в справянето с  нападения и щети, нанесени от корояда, както и в проучването на процесите в горите.
 
Дейността се извършва в рамките на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово” от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Македонското екологично дружество. Примерна програма за срещата е приложена в настоящето писмо.