bg en

Седянки за разработване на модели от вълна и филц

седянка
05.12.2010
Проектът предлага създаване на добра практика за оползотворяване на наличните ресурси от традиционното животновъдство и природосъобразно ползване на растителните ресурси в защитената територия – Природен парк „Странджа”. Възстановяването на занаяти, свързани с обработката и багренето на вълна, както и изготвяне на различни изделия от тях ще допълни ангажираността на местните хора, без да променя тяхното основно занятие.
Дейности, свързани с ползването на природни ресурси повишават чувствителността на местните хора към опазването на биоразнообразието в защитени територии.
Проектът се изпълнява от СНЦ „Зелена България” с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд, в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа” и Българска Фондация Биоразнообразие.