bg en

Седем студентски дипломни работи са одобрени за финансиране

студенти
08.03.2016
Тази година 18 предложения участваха в конкурса на Българска фондация Биоразнообразие за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Конкурсът бе отворен за дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование, но основно условие бе географският обсег, на който се провежда дипломната работа да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.

Комисията на конкурса разгледа внесените формуляри и одобри за финансиране 7 от предложенията:
  • „Индивидуални територии, активност и степен на синантропизация на кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Стара планина.“ - Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
  •  „Хидрофаунистични проучвания на подземните води от територията на Национален парк „Централен Балкан“.“ - Петър Манолов, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология”  
  • „Влияние на туристопотока върху летните прилепни колонии в Деветашката пещера.“ - Светлана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Катедра Екология и Опазване на Околната Среда
  •  „Изборно стопанисване на високостъблени букови гори с цел природосъобразност и баланс между функциите на гората.“ - Василена Каравасилева, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство, Катедра „Лесовъдство”  
  • „ Пространствена екология на пепелянката (Vipera ammodytes Linnaeus, 1758) в Западна България.” - Ангел Дюгмеджиев, Национален природонаучен музей при БАН, катедра „Зоология”
  • „Взаимоотношения между представители на три семейства гущери Lacertidae, Anguidae и Scincidae (Reptilia, Squamata, Sauria) по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна България.“ - Емилия Вачева, Национален природонаучен музей - БАН  
  • “Видов състав и консервационно значение на мравките от резерват "Врачански карст" - Александър Милушев, СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, катедра Зоология

Това е третата сесия на Конкурса, чрез който до този момент са финансирани 17 дипломни работи на обща стойност от 10250 лв. Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Българска фондация Биоразнообразие обяви 2016 за година на Балкана и хората.

Проект „За Балкана и хората“ се случва в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан". Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото изпълнение (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, БФБ, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Повече за проекта в http://forthenature.org/swissprogramme