bg en

SaveGREEN - Глобална стратегия за устойчив транспорт и друга линейна инфраструктура

re
12.04.2021
Пътищата, железопътните линии, електропроводи и други линейни инфраструктури са основни глобални заплахи за биологичното разнообразие. Но същевременно са от съществено значение за задоволяване на нуждите на нарастващото население. Необходими са спешни решения и целенасочени действия, за да се гарантира, че настоящото, много бързо нарастване на линейната инфраструктура - особено в регионите с най-богато биоразнообразие, където се наблюдава най-бързия растеж - не уврежда необратимо природната среда.

От 2015 г. нарастващ брой професионалисти и организации по света обединиха усилията си, за да създадат Международно ръководство за екологично чиста линейна инфраструктура (IGELI). Като свободна коалиция, включваща четирите континентални конференции за линейна транспортна инфраструктура (TLI) ACLIE, ANET, ICOET и IENE (която е организирана от един от асоциираните партньори на SaveGREEN), както и други международни организации като IUCN и WWF, IGELI цели да се гарантира, че построените днес транспортни линейни инфраструктури са безопасни както за хората, така и за дивата природа и са екологично устойчиви.

Взимайки предвид това, интегрирането на биоразнообразието в секторите на транспортната линейна инфраструктура беше въведено като част от рамката на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) и постигането на глобалните цели от Аичи в COP 14 на CBD 2018, проведено в Египет. Това доведе до разработване на „Глобална стратегия за екологично устойчив транспорт и друга линейна инфраструктура“. Стратегията беше завършена от международна работна група, включваща 29 автори от 6 континента - 18 автори от Европа, 4 - от Африка, 2 - от Азия, 1 автор от Австралия, 3 от Северна Америка и 1 автор от Южна Америка.

Глобалната стратегия има за цел да подкрепи Конвенцията за биологично разнообразие COP 15, проведена в Китай, чрез разработването на международна пътна карта, която да заложи целите и принципите за правителства и организации за интегриране на биоразнообразието и екологичната свързаност в развитието на транспортната инфраструктура. Освен това, тя разглежда цялостната рамка на заинтересованите страни, които трябва да бъдат ангажирани като ключови играчи в:
  • стартиране на проактивни политики,
  • установяване на подходящи правни рамки,
  • подпомагане на по-доброто планиране,
  • насърчаване на многосекторното сътрудничество и
  • насърчаване на иновативни научно обосновани решения.
Пълният текст на Глобалната стратегия може да бъде намерен на уебсайта на IENE.

За контакти: info@iene.info

Статията е превод на: SaveGREEN - A Global Strategy for Sustainable Transport and other Linear Infrastructure, създадена по проект SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

Повече за него можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от уеб страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.