bg en

SaveGREEN - Финансиране на зелена инфраструктура (на всяка цена)

Магистрала Струма
26.02.2021
Екологичните коридори в Дунавския регион понастоящем са застрашени от липсата на подходящо планиране на дейностите за икономическо развитие. Необходимостта от финансиране на интервенции в съответствие със стандартите за зелена инфраструктура е от решаващо значение. Затова проектът SaveGREEN предлага списък с общи препоръки за финансиране, които насърчават зелената инфраструктура на регионално, национално и местно ниво.

Като цяло, предложението има за цел да помогне за попълването на празнината, причинена от липсата на конкретни мерки от програмите за финансиране на ЕС относно нуждите от опазване на биологичното разнообразие и зелена инфраструктура и да подпомогне междусекторния диалог и сътрудничество при вземането на решения. То предоставя приложими препоръки, които могат да бъдат адаптирани от страните партньори на SaveGREEN към техните национални нужди. Освен това, те могат да бъдат използвани и като основа за застъпничество и осигуряване на финансиране на зелена инфраструктура в съответните планове и програми, като оперативни програми, национални планове за възстановяване и устойчивост (NRRP) и Общата селскостопанска политика (ОСП), както и за стандартите на ЕС за интегриране на екологична свързаност и зелена инфраструктура.

Предложението е разработено въз основа на консенсуса на 51 експерти и висши служители на Управляващите фондовете на ЕС органи от Австрия, Унгария, Румъния, Словакия, Украйна, Чехия и България. В крайна сметка целта му е да се справи предварително с потенциалните проблеми, свързани с това как градското развитие, линейната транспортна инфраструктура, строителството или интензивното селско и горско стопанство, както и интензивните практики за управление на водите, могат да причинят нарушаване на естествения баланс и да повлияят на функционалността на екологични коридори, ако адекватните смекчаващи мерки - които хармонизират планирането и намаляват отрицателното въздействие на икономическото развитие - не идват под формата на интегрирано планиране.

Статията е превод на: SaveGREEN - Funding Green Infrastructure (at all costs), създадена по проект SaveGREEN. Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

Повече за него можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от уеб страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.