bg en

СПЕШЕН ФОНД ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

20.06.2006

През последните 15 години икономическите процеси в България са съпроводени с нарастваща загуба на биоразнообразие. Поради недостатъчните средства, често българските граждани и неправителствени организации (НПО) нямат възможност да реагират на появили се заплахи за биоразнообразието. В момента в България няма финансови механизми, които да подкрепят спешни дейности за опазване на природата и в частност на биоразнообразието.

Именно за да отговори на нуждата от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми Българска фондация „Биоразнообразие”, реши да създаде Спешен фонд за биоразнообразието. Той ще позволи на БФБ и нейните партньори – НПО да предприемат спешни мерки за спиране на загубата на биоразнообразие към 2010 година.

Спецификата на един фонд за спешни нужди налага отпускането на средствата да е максимално гъвкаво и съобразено с всеки конкретен случай. Сумата на Спешния фонд за биоразнообразието възлиза на 10’000 лева и е предоставена от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в рамките на проекта на БФБ „Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата”.

Примерни дейности, които Фондът ще финансира:
• Подготовка на документация, заплащане на адвокатски хонорари, такси за съдебни дела
• Събиране на допълнителна информация по горещи природозащитни проблеми с цел иницииране на дискусия с различни заинтересовани страни и изготвяне на мотивирани предложения
• Привличане на вниманието и повишаване на съзнанието на обществеността и на политиците по горещи природозащитни проблеми
• Пътни разходи за представяне на горещи природозащитни проблеми на национални и международни форуми
• Други

Финансови ограничения
Общата сума на Фонда за 2005 г. е 10’000 лева. Ще бъдат финансирани дейности до изчерпването на Фонда. Предложените дейности трябва да са реалистични и финансово ефективни. Препоръчително е исканите суми да са между 150 и 1500 лева, но БФБ си запазва правото да отпуска и по-големи суми в зависимост от спешността и приоритетността на проблема.

Процедура на отпускане на средствата от Фонда
Средствата ще бъдат отпускани на НПО по следната съкратена процедура:
1. Приоритет ще имат проекти на НПО, които са депозирани или подкрепени от повече от партньори.
2. Кандидатстващата организация описва проблема и спешните дейности, които предлага за неговото решаване. Описанието е на български език и съгласно формуляр (виж Приложение 1).
3. Формулярът се изпраща в БФБ по пощата или на е-mail bbf@biodiversity.bg
4. Предложението се разглежда от експертите и изпълнителния директор на БФБ.
5. В двуседмичен срок БФБ уведомява кан организацията за своето решение.

 ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА