bg en

С промени в закона за Черноморието държавата разреши застрояването на всички плажове

Кара дере
15.05.2014
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, чийто член и координатор е Българска Фондация Биоразнообразие предупреждава, че с вече обнародваните промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие държавата направи голяма стъпка към застрояването на всички плажове, включително последните незасегнати от бетона. Природозащитниците настояват парламента да премахне тези законови промени.

Преди година, след скандала „Дюнигейт“ в Несебър, държавата забрани строителството върху дюни. Ограничението издържа 15 месеца. Новите промени в закона за Черноморието вече разрешават строителство върху дюни, местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000 - т.е. върху плажа.

В преходните и заключителни разпоредби на закона за Черноморието, беше добавен текст, който изменя Закона за държавната собственост. Така се позволява в имоти изключителна и публична държавна собственост (каквито по морето са плажовете, дюните и резерватите) да се учредяват ограничени вещни права, т.е. да се строи. Случаите, в които това е позволено са: за изграждане на национален обект; трайно задоволяване на обществени потребности; и за изграждане на някои линейни обекти на техническата инфраструктура.

Проектите за застрояване, при които могат да се демонстрират „обществени потребности“, могат да варират от ресторант до места за настаняване, спортни обекти и много други, уточняват природозащитниците.

С приетите промени в закона за Черноморието се:
- изключва територията на населените места от зона А
- увеличава плътността на застрояване в зона А от 10% на 20%
- намалява се изискването в зона А за минимално озеленяване от 80% на 70%
- увеличава се височината на застрояване в зона А от 6 на 7,5 м
- увеличава се два до осем пъти площта на сградите, които могат да бъдат построени на плажовете
- разрешава се строителството на подземни комуникации и търговски площи върху всички видове дюни
- увеличава се максималната продължителност на концесиите от 15 на 20 години
- включва всички територии по Черноморието с подробни устройствени планове в територията на населените места. Това е особено опасно, защото практически предвижда близо половината от българското Черноморско крайбрежие да бъде обявено за населени места.

Проучвания на общественото мнение показват, че 75% от българите искат край на застрояването по морето. Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че единственият начин да се спре презастрояването на незасегнатите части от българското Черноморие, е министърът на околната среда и водите да издаде заповедите за официалното обявяване на зоните от Натура 2000 по крайбрежието и в тях да са изрично записани забрани за строителство по брега. Това беше подкрепено и от Българската туристическа камара, защото този сектор също осъзнава, че презастрояването му вреди.

През юли 2013 г. природозащитниците предложиха шест стъпки за опазване на незастроеното Черноморско крайбрежие. Оттогава досега държавата не е предприела никакви положителни действия в тази посока. Точно обратното – възможностите за застрояване вече се увеличават.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че с промени в Закона за устройство на територията от 2010 г. всички актове по закона не само не могат да се обжалват от гражданите, но дори не подлежат на съдебен контрол по законосъобразност. Това затваря потенциален корупционен кръг изцяло на местно ниво.