bg en

Росен Цонев

Росен

Росен Цонев е професионален еколог, доцент по Екология опазване на екосистемите в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Отдаден на опазването на околната среда и Натура 2000, неговият потенциал е оценен на международно ниво. Със своите знания и опит той заедно с още 300 учени и експерти от България и Европа допринася за изследването на всички местообитания в Европа. В резултат на неговата подкрепа като съавтор на труда, тази година за първи път е публикуван Червен списък (Червена книга) на всички местообитания (хабитати) в Европа. Публикуването на Червената книга е още една стъпка за опазването на биоразнообразието в Европа и показва, че България е на 5-то място по богатство на хабитати, които трябва да пазим.