bg en

Рилска мисия – преброяване на туристи на Седемте рилски езера

Рилска
През 2008 е въведен в експлоатация лифт х. Пионерска – х. Рилски езера с капацитет 700 души на час. С пускането на лифта туристопотокът в района Седемте Рилски езера е увеличен многократно. В същото време в района се наблюдават ерозионни процеси, заблатяване на езерата, редица нарушения на режимите, утвърдени с Плана за управление на Национален парк „Рила”. Затова в началото на 2014 Министърът на околната среда и водите прие „Програма от мерки намаляване на антропогенното въздействие върху природния комплекс в циркуса на Седемте езера в НП Рила“. В тези мерки обаче не се засяга най-важният въпрос: Как и колко да се ограничи капацитета на лифта, което означава, че вероятно езерата ще продължат да загиват. Поради тази причина Прозрачни планини заедно със За Земята, Българска фондация Биоразнообразие, Граждани за Рила и със съдействието на Национален парк „Рила” организираха доброволческа акция „Рилска мисия”. Целите на акцията бяха следните:
  • Подкрепа за работата на рейнджърите от НП „Рила” в района на Рилските езера през най-активния сезон. Това е най-посещаваното място в НП, и макар броят на туристите да се увеличава, парковата охрана трудно успява да следи за различните нарушения.
  • Събиране на данни за човешкия поток и поведението на туристите, посещаващи Седемте рилски езера. Акцията имаше за цел да тества методика за мониторинг на туристопотока в Националния парк, която да отчита поведението на туристите.
Данните са обществено достъпни, за да се анализират впоследствие при бъдещи научни изследвания за влиянието на туристите върху природата и препоръки за правилно управление. Събраната информация от „Рилската мисия” е една малка стъпка за насърчаване на институциите да се заемат с тези проблеми.
 
Акцията се проведе през уикендите в периода 8 август – 6 септември 2015 г., а в нея взеха участие 52 доброволци.
 
За повече информация:
Резултатите и методиката за преброяване са обществено достъпни в следния доклад:
Рилска мисия – обобщение
Рилска мисия – обобщение 2 част
Рилска мисия – обобщение 3 част