bg en

Работна среща за устойчиво управление на средното течение на р. Марица

21.12.2006

Дневен ред:

-          Представяне на проект „Живи реки” и извършените до момента дейности

-           Представяне на резултатите от оценката на природозащитната значимост на крайречните местообитания в участъка от гр. Пловдив до гр. Първомай

-           Представяне на предложение за изготвяне на програма от мерки за подобряване състоянието на крайречните природни местообитания, устойчиво управление и защита от наводнения.

-           Дискусия върху предложението за изготвяне на програма от мерки и планиране на бъдещи дейности.