bg en

Работна среща за дивите кози в МОСВ

дива коза
28.02.2014
На 27.02.2014 в МОСВ се проведе поредното заседание на междуведомствената работна група за дивата коза, която е сформирана в изпълнение на Плана за действие на дивата коза в България.
Радослав Станчев, експерт на Изпълнителната агенция по околна среда представи данните от мониторинга на дивата коза в страната. След дълго обсъждане предоставената информация бе взета за сведение и бе решено да се проведе задълбочено проучване на състоянието на дивата коза в Родопите и Централен Балкан.
Костадин Вълчев от СДП „Балкани“ представи резултатите от възстановяването на дивата коза - реинтродукцията е успешна. В оградата има не по-малко от 21 животни, а отвън също над 20 животни. Всички произлизат от района на Западните Родопи. Планира се до края на 2014 на Витоша да бъдат пуснати още 15 животни, които ще бъдат уловени в НП „Рила“ и НП „Пирин“ с цел предотвратяване на инбридинга.
Представен бе отчет за представените разрешителни и проведения трофеен отстрел през 2013 г. – има дадени разрешителни в 9 ловностопански района за общо 50 (28 мъжки и 22 женски) диви кози. От тях в 7 ловностопански района са ползвани 38 животни (20 мъжки и 18 женски). Предложенията за 2014 г. бяха за 59 диви кози (36 мъжки и 23 женски) в 10 ловностопански района, но работната група одобри 48 разрешителни.
Стефан Аврамов от БФБ предложи да се обсъди прекратяване на отстрела на женски диви кози и увеличаване продължителността на ловния сезон за мъжки животни. Предложението беше отхвърлено на това заседание, но ще бъде детайлно обсъдено на следващото.
На 13.03.2014 г. ще бъде проведена следваща среща на работната група, на която ще се обсъди в детайли мониторингът на отделните популации диви кози.
Балканската дива коза е рядък вид, който обитава Рила, Пирин, Централен Балкан и Родопите. Малка популация бе възстановена на Витоша. Тя е защитена от закона, но с цел стимулиране на охраната й в ловните стопанства в Родопите, всяка година се позволява ограничена квота за трофеен лов. Приходите от законен трофей достигат до 6-7000 лева и това създава сериозни стимули за намаляване на бракониерството.

В Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан видът е строго защитен и отстрелът му е забранен. Моля подавайте веднага сигнали на 112 при наблюдаван лов в Националните паркове.