bg en

Първи изследвания на рибната фауна в р. Резовска

15.08.2007
Най-масови видове са лешанката, речният кефал, говедарката (долчинковец), мряната, гологлавото попче и морунаша. Най-редки видове са лупавеца (трънлива риба) и някои видове попчета. Екземпляри от българския харип (Alosa bulgarica) не бяха установени.
Рибната фауна на реката е в по-добро състояние, отколкото преди 12 години. Наблюдава се изместване на пъстървовата зона нагоре по течението на реката, вероятно поради големите наводнения през юни миналата година, когато по-голямата част от дърветата покрай реката бяха изкоренени, което е довело до повишаване на температурата на водата.
Проблемите за рибната фауна се създават от силното човешко присъствие и риболова на устието на Велека и в местността Качул. Сериозни промени в местообитанията на рибите предизвикват и баластриерите в долното течение на реката около с. Кости и на сливането на р. Младежка с р. Велека. Установи се, че р. Младежка е напълно пресъхнала в долното си течение. Изключително сериозен проблем за миграцията на рибите е и бента на реката в село Бродилово.

Река Резовска досега не е била проучвана по отношение на рибната фауна. През август бяха изследвани 5 пункта и уловени общо над 800 екземпляра от 18 вида. Не е установена голяма разлика между двете реки. Най-масови видове като численост са говедарката (долчинковец), речният кефал, мряната и кротушката. От научна гледна точка е изключително интересно намирането на два млади екземпляра от попче лихнус, което до този момент не е съобщавано за сладки води, както и на попчето конструктор, което също не е съобщавано досега за реки в България, а само за езерата Мандра и Дуранкулак. От трънливата риба (лупавец), включена в Червената книга на България бяха установени само млади индивиди - излюпени тази година.
В момента продължава обработката на резултатите, която се извършва от експертите по рибни ресурси - Стоян Михов и Веселин Коев.