bg en

Публична покана за проучване на глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи

24.04.2013
Във връзка с изпълнението на проект № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Българска Фондация Биоразнообразие обявява Публична покана по реда на чл. 7, т. 1 от ПМС 69/11.03.2013 г. за определяне на Изпълнител за извършване на услуга с предмет:
„Проучване на основни аспекти от биологията, екологията и разпространението, числеността и лимитиращите фактори за глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи. Изследване ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Проучване на основни аспекти от биологията, екологията и разпространението, числеността и лимитиращите фактори за глухаря, трипръстия и белогръбия кълвачи“
Обособена позиция № 2: „Изследване ролята на глухаря като индикатор за локалните качества на местообитанието и биоразнообразието“

Оферти се приемат в срок до 12:00 ч. на 07.05.2013 г. на адреса на Фондация „Българска Фондация Биоразнообразие“ – гр. София, 1202, ул. „Веслец“ 39 - 41, ет. 4, ап.11.

Документация 2.62 MB () Свали
Образци 296.5 KB () Свали