bg en

Публична покана за доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект „РИФОВЕ"

18.06.2013

На основание чл. 11, ал. 2 от ПМС № 69 / 2013 г. Българска Фондация Биоразнообразие публикува Публична покана и приложения към нея за участие в процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS)”.

Процедурата е открита с решение на бенефициента, във връзка с изпълнение на посочения по-горе проект, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 40921/30.05.2012 (проект: 1.2.1.65869.86 MIS-ETC 280), сключен между Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния, в качеството му на Съвместен управляващ орган и Българска фондация Биоранообразие.

Поканата е публикувана и на http://www.eufunds.bg - единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.


Лица за контакт от БФБ:
Виктор Каракехайов, тел.: 052/612 985, 0877/299 327; reefs.bsb@gmail.com; Юлия Йорданова, тел.: 052 / 612 985.; julia.yordanova@biodiversity.bg;

покана Морско оборудване 390.79 KB () Свали
приложения към публичната покана 1014 KB () Свали