bg en

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк

Осогово
11.08.2014
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) - клон Беласица започна работа по проект със заглавие „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, финансиран от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.
БФБ - клон Беласица е водеща организация на проекта, а партньор от македонска страна е Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, Факултет за земеделски науки и храна – регионален офис в Струмица.
Стойността на целия проект е 145 000 евро, като 85% от сумата представлява европейско финансиране, а останалите 15% са национално съфинансиране. Времевата рамка на проекта е 13 май 2014 г. – 12 ноември 2015 г.
Цел на проекта
Настоящият проект има за цел да постигне устойчиво трансгранично развитие на района на Осогово. В дългосрочен план проектът подкрепя прилагането на Концепцията за Биосферен парк, която съгласно Програмата „Човек и Биосфера“ на ЮНЕСКО е посветена на местното устойчиво развитие. Биосферният парк предлага възможности за комбиниране на икономическите и социални ползи за местните хора с паралелното опазване на природните ресурси, ценни за даден район.
Задачата на Биосферния парк е постигането на устойчив баланс между природозащита, икономическо развитие и съхраняване на местните културни ценности.
Проектът е свързан и с инициативата „Европейски Зелен пояс”, която се стреми да съхрани най-дългия европейски екологичен коридор, простиращ се по протежението на някогашната Желязна завеса и подпомагащ опазването на биоразнообразието и устойчивото ползване на природните ресурси от местните общности.
По-далечната цел на проекта е Осогово да стане модел на трансгранично сътрудничество за устойчиво развитие, който да може да се прилага и в други гранични райони.
Дейности по проекта
За определяне потенциала на Осогово за Биосферен парк ще бъдат извършени проучвания на природните, културните и икономическите характеристики на района, както и ще бъде направено социологическо проучване на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна на местните хора и институции. Ще бъдат привлечени специалисти в съответните направления, които да направят необходимите изследвания и подготвят доклади за цялата територия на Осогово (българска и македонска част).
Въз основа на всички проведени проучвания ще бъде направен анализ на събраните данни и ще се дадат препоръки. Това ще осигури базата за изготвяне на моделен проект за осъществяване на изводите и препоръките от изследването. Окончателния документ с приложените към него експертни доклади ще бъде издаден на три езика – български, македонски и английски.
При положителна оценка на потенциала на Осогово за Биосферен парк, информацията ще бъде предоставена на заинтересованите страни във вид, който да се използва за подготовка на други проекти за опазване на природата и природосъобразно ползване на ресурсите и евентуална номинация на Осогово за съвременен Биосферен парк.