bg en

Проучване на биоразнообразието в речни участъци засегнати от наводненията

22.12.2006
Установяването на промените в речните и крайречни местообитания и биологичното разнообразие в Родопите, предизвикани от наводненията през 2005-2006 г. е твърде актуално, както от научна, така и от природозащитна гледна точка. Получените резултати дават възможност да се оцени степента на въздействие на наводненията върху речните и крайречни местoобитания и популации, да се създаде база за прогнозиране на тяхното развитие и да се предвидят мерки за опазването и възстановяването им.

Резултатите от проекта доказват негативните ефекти от обезлесяването, строителство на инфраструктура и други антропогенни въздействия в речните корита. Установено бе, че щетите от наводненията са най-значителни в участъците с антропогенна намеса и много по-слабо засягат биоразнообразието в естествените крайречни екосистеми.