bg en

Проекти за устойчив туризъм в Беласица

Проекти за устойчив туризъм в Беласица
11.06.2007
Участваха инж. Вельо Илиев - кмет на Община Петрич, както и други служители от Общинската администрация, Христо Богданцалиев – председател на Общински съвет - Петрич и общински съветници, проф.д-р Хенриета Тодорова - член кореспондент от БАН, кметове на села в Общината, Туристическо Дружество „Калабак”, Държавно лесничейство - Петрич, Ловно-рибарско дружество - Петрич, Гранична полиция, Женско дружество с.Габрене, Пирински туристически форум, музеи, представители на бизнеса и заинтересовани лица.
В срещата взеха участие и представители от гр.Струмица, Македония – от Екологично дружество „Планетум”, както и бизнесмени, работещи в сферата на туризма. Дискусията привлече журналисти от всички местни медии.
За лектори на Кръглата маса, БФБ – клон Беласица покани двама водещи експерти Христомир Христов - в областта на културният туризъм и Кирил Георгиев – в екотуризма. Те представиха концепцията за устойчиво развитие на туризма и дадоха примери за добри практики в други райони на България.
Участниците идентифицираха силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитие на устойчив туризъм в района на Петрич и Струмица, чрез използването на методите на SWOT анализа.
Целта бе заинтересованите институции от двете страни на границата да започнат да предприемат общи действия за развитие на еко- и културния туризъм в региона и да се формулират препоръки за бъдещото развитие на туризма.
Представен бе и големият проект на БФБ: „Беласица - опазване на биоразнообразието чрез развитие на устойчив туризъм“, който стартира в региона.