bg en

Проекти на Зелени Балкани, WWF, БФБ и БДЗП са отличени сред най-добрите в Европа

Life+
01.06.2016
"Гордеем се да попаднем сред най-добрите проекти в категория „Природа“ на Европейската комисия, защото за по-малко от пет години успяхме да постигнем основната си цел – възстановихме белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, където видът беше изчезнал за повече от 50 години. Внесохме и освободихме 210 белоглави лешояди, през 2015 г. видяхме с радост първото излюпено малко на свобода в района на Врачански Балкан, а година след успешното приключване на проекта, може да се похвалим с две малки новосъздадени колонии: в Природен парк "Врачански Балкан" и в Източна Стара планина, и вече над осем малки, излюпени на свобода от родители, освободени в рамките на проекта. Установихме контакти със стотици фермери и животновъди; ветеринари, ловци; ученици, туристи и посетители”, разказва Елена Кметова, ръководител на единия от българските представители: "Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” на "Зелени Балкани - Стара Загора". Проектът бе изпълнен заедно с Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици.
 
Сред отличените е и „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ на Изпълнителна агенция по горите, WWF и дирекциите на 10 природни парка. „За четири години разработихме програми за възстановяване на 13 вида редки растения, с повечето от които никой не беше работил, върнахме ги в четири природни парка, възстановихме горски местообитания на площ от над 800 дка в седем природни парка и за първи път отгледахме над 1400 дка млади гори в Странджа, припомня Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България.
 
"Успяхме благодарение на подкрепата на Изпълнителната агенция по горите, на природните паркове и на много доброволци, организирахме най-големите почиствания на природните паркове в три поредни години с участие на 9400 души, които събраха 36 тона отпадъци. Учехме се, изпробвахме нови методи – събрахме изключително ценен опит – живото наследство на проекта", споделя Катерина Раковска, ръководител на проекта от WWF.
 
Проектът LIFE+ „Живот за Бургаските езера“ е третият награден проект от България. Той е реализиран от БДЗП в партньорство с община Бургас, Черноморски солници АД, Българска фондация Биоразнообразие и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания). Целта на проекта е осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапница, както и устойчиво управление на техните местообитания. Екипът на БДЗП, с помощта на партньорите по проекта, възстанови 4 ха открити водни площи в ЗМ „Пода“, изгради 11 изкуствени острови за гнездене на птиците във влажните зони около Бургас, ремонтира 14,5 км диги и валове в поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и обезопаси 8,7 км опасни за птиците електропроводи до Атанасовско езеро. Усилията на природозащитниците бяха възнаградени - за първи път от 18 години насам малкият корморан отново гнезди в защитена местност „Пода“.
 
Припомняме, че през май проект, в който участват четири от организациите от коалицията „За да остане природа в България“ беше отличен от Европейската комисия с наградата „Натура 2000“ в категорията „социално-икономическиползи“. Българският природозащитен проект „За Балкана и хората“, който се изпълнява от български и швейцарски организации получи награда лично от европейския комисар по околна среда Кармену Вела.

Снимки от церемонията: https://www.flickr.com/photos/eu_environment/sets/72157668529358962