bg en

Проект "Благоприятен природозащитен статус"

26.06.2007

Проект "Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати" се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво.

Подробности за проекта и Встъпителния доклад може да намерите в нашия раздел "Документи" - Експертни доклади.