bg en

Приключиха обученията за наблюдение на едри хищници за заинтересовани страни от района на Осогово

ие
07.02.2017
В рамките на проекта Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово, във връзка с изпълнение на дейността „Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района“, се проведоха няколко срещи-обучения със заинтересовани страни от района на Осогово:

-  Среща за идентифициране на заинтересовани страни (юни 2016);
- Обучение на ученици от района на Осогово (прогимназия и гимназия) със специален интерес към биологията и природозащитата и техните учители с посещение на терен (юли 2016);
-  Обучение на служители от Регионална дирекция “Гранична полиция” Кюстендил (юли 2016);
-  Обучение на представители на горския, ловния и туристическия сектор в Осогово (октомври 2016);
- Обучение на ловци от Сдружение "Ловно-рибарско дружество ЕЛЕН" - Кюстендил (февруари 2017).
 
Обученията преминаха с голям интерес и предизвикаха интересни дискусии. Лектор беше доц. д-р Диана Златанова от катедра Зоология и антропология, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и експерт едри хищници по проекта. Включиха се близо 80 човека, като всеки участник получи по екземпляр от специално разработените за обучението помагала: формуляр за мониторинг по следи за кафява мечка, вълк и рис, както и брошура за разпознаване на следите на едрите хищници.
 
Друг важен резултат от обученията, освен повишаване на знанията за едрите хищници в Осогово, беше идентифицирането на такива участници, които ще се включат в същинския процес по мониторинг на едри хищници – вкл. работа с фотокапани, събиране на директни и косвени доказателства.