bg en

Приключиха обществените обсъждания на Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи - становища до 28 август!

Обществено обсъждане на План за действие за глухаря - 14 август, гр. София
18.08.2015
Приключиха обществените обсъждания на Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи, които бяха организирани от Българска Фондация Биоразнообразие в София и страната в периода 11 - 14 август. 

На срещите присъстваха представители на Министерство на околната среда и водите, на Регионалните инспекции по околна среда, регионални ловни и горски дирекции, на националните и природните паркове, ловни дружества и др. Обсъжданията преминаха в конструктивен тон, а направените предложения и корекции ще бъдат отразени от експертите в окончателните документи.

Становища по Плановете за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи могат да бъдат изпращани до 28 август 2015 г. на: katerina@biodiversity.bg

Чернови на плановете за действие могат да бъдат свалени от тук (вж. прикачените документи)

 
Плановете за действие са изработени по проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” www.ope.moew.government.bg Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
Чернова на План за действие за глухаря 8.82 MB () Свали
Чернова на План за действие за трипръстия кълвач 1.32 MB () Свали
Чернова на План за действие за белогърбия кълвач 1.48 MB () Свали