bg en

Приключи провеждането на „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“

Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа
16.12.2014
В периода 01-05.12.2014 г. в зала София на Софийска холистична коуъркинг копмания -Сохо, гр. София бе проведено „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“. Обучението е част от изпълнението на „Проект ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“, изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда и финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 
В обучението участваха 13 души - представители на шест неправителствени организации, включително и представители на Българска Фондация Биоразнообразие както и един представител на община. Обучението бе ръководено от българския главен ГИС експерт г-н Любомир Филипов и ГИС-експертът г-н Рагнвалд Ларсен - представител на Норвежката агенция по околна среда – партньор по проекта. 
 
Целите на курса бяха ориенитарани към предоставяне на знания и умения за работа във връзка със следните теми: Оперативна съвместимост на данните и концепция за инфраструктура за пространствени данни; Интероперативни уеб-базирани услуги на Open Geospatial Consortium (OGC); ГИС софтуерни продукти за предоставяне на географски данни чрез уеб- базирани услуги. Участието на г-н Ларсен позволи представянето и трансферът на норвежкият опит, както от норвежката среда, така и от контекста на множество партньорства на Норвежката агенция по околна среда с трети страни. Участниците имаха възможност да задават теми и въпроси, на които лекторите предоставиха изчерпателни отговори, част от които бяха придружени и с онлайн демонстрации в реално време. 
 
В обучението бе отделено и време за Европейския дневен ред в областта на инфраструктурата за пространствени данни - Директива INSPIRE (2007/2/EC). Това заедно със самия контекст на обучението послужи като повод за провеждането на дискусия, разглеждаща темата за споделяне на пространствени данни в Държавната администрация и в НПО сферата в България. За тази цел специално за участие в дискусията, проведена в рамките на обучението бяха поканени и представители на някои от основните държавни институции, администриращи пространствени данни и предоставящи услуги на граждани: Министерството на околната среда и водите и Отдел Натура 2000 към Националната служба за защита на природата, Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на регионалното развитие. По време на дискусионната сесия бяха представени наличните в страната информационни системи, съдържащи ГИС, както и проекта на БФБ и изграждащата се уеб-базирана ГИС система. 
 
В заключение към обучението бяха идентифицирани и формулирани основните предизвикателства пред развитието на инфраструктурите за пространствени данни в България и възможни начини за тяхното разрешаване/развитие в бъдеще, а именно: 
• Необходимо е да се работи за повишаване на съзнанието на обществото относно правата на гражданите на достъп до информация за околната среда и съществуващите в развитите страни технически решения, улесняващи достъпа 
 
• Необходимо е да се работи за повишаване на капацитета на служителите в държавната администрация, за да осъзнаят ползите от споделянето на данните по отношение на подобряване на ефективността на тяхната работа и за да са повече хората, които поемат инициатива от вътре. 
 
• Необходимо е продължаването на работата с НПО средите, които да водят и показват посоката на развитие и организират дискусии 

• Необходимо е търсенето на допълнителни финансирания за горепосочените процеси. 

Тези изводи бяха обсъдени и с норвежките експерти – представители на партньорската организация, които от своя страна се ангажираха да предадат резултатите от дискусията към взимащите решения по отношение на бъдещи възможности за финансиране на развитието в Норвегия. 
Материалите, използвани по време на обучението ще бъдат достъпни на интернет страницата на проекта: www.gis.biodiversity.bg 
 
Провеждането на „ Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“ и е част от изпълненито на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.