bg en

Приключи проект за природосъобразни земеделски практики

maneva
30.07.2010
Проектът е подкрепен от Правителството на Нидерландия, като всички документи бяха връчени на официална церемония от Н. Пр. посланика на Кралство Нидерландия Карел ван Кестерен на зам.министър на околната среда и водите Евдокия Манева и представител на службата за съвети в земеделието, МЗХ.

Проектът разясни възможностите, които предоставя европейската екологична мрежа Натура 2000 за защита на природата и развитие на селското стопанство. Фокусът му беше върху селски стопани на територии в и около защитените зони, представители на заинтересованите институции и неправителствени организации, служители в регионалните подразделения на земеделското и екоминистерството, представители на областните и местни администрации, регионалните служби по съвети в земеделието и други предприемачи.

За нуждите на Министерство на земеделието и храните беше разработена методология за изчисление на компенсаторните плащания по Натура 2000 за фермерите, както и ръководството за природосъобразно фермерство в местата от Натура 2000 в България. Те подпомагат планирането и реализирането на агро-екологични мерки в зоните от Натура 2000 и местата около тях.

Проектът също така популяризира сред селските стопани и собствениците на земи възможностите на Плана за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и начините за разнообразяване на икономическите дейности и предоставяните услуги в зоните от Натура 2000.