bg en
Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии
Опазване на дивата коза и мечка извън защитените територии
ПРОЕКТ „Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и подържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Повече
Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, БФБ стартира нов проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са в размер на 519 780 евро.
Повече
Живот за Бургаските езера
Живот за Бургаските езера
Българска фондация Биоразнообразие е партньор на БДЗП в изпълнението на нов и амбициозен проект по Черноморското крайбрежие - „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата на ЕК LIFE + „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Другите партньори по проекта са Община Бургас, Черноморски солници ЕАД и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).
Повече
Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа
Подкрепа на животновъдството в ПП Странджа
БФБ е партньор на Сдружение "Зелена България" (Средец) и ДПП Странджа в изпълнението на проект "Модел за стимулиране на традиционното животновъдство като механизъм за опазване на биоразнообразието в ливадите и пасищата в ПП „Странджа”. Проектът се финансира от ПМП на ГЕФ. 
Повече
Опазване и устойчиво развитие на карстовия комплекс в района на Драгоманското блато в България
Проектът се изпълнява в партньорство от Сдружение за дивата природа „Балкани” и БФБ. Съ-финансиран е от DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Германска федерална фондация за околна среда) и управляван от ЕуроНатур – Германия. Продължителността на проекта е 3 години (юли 2009 – юни 2012) и общият му бюджет е 500’000 лева.
Повече
Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати
Този проект се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво.
Повече
Инициатива “Зелен пояс”
Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс
Повече
Опазване на планината Беласица
Проектът "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд 
Повече
Опазване на биоразнообразието и еко образование в Костинброд
Проектът е осъществен в периода 2007-2010 г. от БФБ и Фондация “Инициативи без граници” с финансиране от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ), от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и от Община Костинброд, на обща стойност 122’633 лв.
Повече
Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата
С този тригодишен проект (2004-2007), финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в размер на 1,538 млн. лева, БФБ търси отговор на предизвикателствата пред опазването на природата в България - от недостатъчната законова и нормативна база, през нуждата от засилване капацитета на природозащитните организации, до природосъобразното използване на ресурсите. 
Повече
Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”
С финансовата подкрепа на Регионалния екологичен център, БФБ цели подобряване състоянието на речните екосистеми в българската част от басейна на река Дунав (за реките Искър, Вит и Осъм), намаляване на биогенното замърсяване и намаляване на щетите от наводненията.
Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”
В партньорство с Дирекцията на НП „Пирин”, проектът осигурява разработването на цялостен екотуристически продукт за четири от общините около парка и е в изпълнение на предвидената в Плана за управление информационна стратегия.
План за действие за дивата коза
В партньорство с Националното управление по горите, БФБ разработва План за дейности за опазване на популациите на дивата коза в България.
Инвентаризация на биоразнообразието в защитените територии на Родопите
Целта на заданието е да се осъществят полеви проучвания в речни участъци, засегнати от наводнения в региона на Родопите, да се оцени състоянието на крайречните местообитания и да се сравни размера на щетите в различните речни участъци. 
Повече
Опазване и устойчиво управление на хабитати с европейско значение в Родопите
Проектът - част от концепцията за “Зелен пояс”, надгражда върху резултатите от досегашните дейности на БФБ в Родопите, като се фокусира върху подобряване трансграничното сътрудничество при управление на местата от мрежата Натура 2000 и подкрепа на устойчиви бизнес-практики в три общини: Смолян, Рудозем и Златоград.
Живи реки
Съвместно с Басейновата дирекция за Източно-Беломорски регион, БФБ работи за интегриране на опазването на биоразнообразието в управлението на водите. Проектът цели да намали конфликта между опазването на крайречните хабитати и мерките за предпазване от наводнения.
Създаване на регионална марка за ПП “Странджа”
Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” имидж на Странджа. В допълнение ще се укрепят партньорството и стопанските възможности чрез сертифициране на партньорите на Дирекцията на ПП Странджа, включително предприемачи в селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др.
Повече
Партньорство за Природен парк „Странджа”
В партньорство с ДПП „Странджа” и РИОСВ - Бургас, БФБ стимулира изпълнението на конкретни дейности, които са от обща полза за двете институции и за хората на Странджа - развитие на екотуристически продукти, популяризиране на резерватите, повишаване на знанието за ползите от парка и отговорностите за опазването му.
Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм
Настоящият проект има за цел да проучи проблемите свързани с управлението на водите и природните местообитания в басейна на р. Осъм, да предложи интегрирани мерки за опазване на биоразнообразието и смекчаване на риска от наводнения.
Повече
Извънкласни дейности в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област
Проект BG051PO001/07/4.2-01- 454 „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област” e одобрен от МОН, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Повече