bg en

Прекратява се процедурата за доставка на водолазна екипировка по проект РИФОВЕ

26.06.2013

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от Постановление № 69/ 11.03. 2013 г. на Министерския съвет и във връзка с изпълнение на проект № 1.2.1 65869.86 MIS-ETC 280 „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea - REEFS), финансиран по Съвместната оперативна програма на „Черноморския басейн 2007 г. - 2013 г.” на ЕС, договор № 40921/30.05.2012 се прекратява процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана на поръчката: „Доставка на водолазна екипировка и морско оборудване по проект „РИФОВЕ”, поради установяване на несъответствия в документацията, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 5 от ПМС № 69 / 2013 г.

Подробности в приложеното решение на БФБ № 39 / 24.06. 2013 г.

решение № 39 / 24.06. 2013 г. 178.24 KB () Свали