bg en

Предстои обучение по застъпничество и адаптивно управление

ЕАА
23.04.2015
На 24 - 26 април ще бъде проведено първото обучение в две части по проект "Участие за природа". В обучението ще вземат участие младежи и доброволци по проекта, сред които биолози, юристи, журналисти и други ентусиасти.
 
Обучението ще разгледа две теми: въведение в организирането на застъпнически кампании и адаптивното управление като методика за планиране на природозащитни дейности и проекти.
 
Първото обучение ще включва теми като природозащитно законодателство, основни принципи на работа с медиите и организирането на информационни кампании, основи на застъпничеството. Второто обучение ще включва представяне на международно утвърдената методика адаптивно управление за планиране, изпълнение и мониторинг на природозащитни действия чрез практическа работа по групи за изготвяне на кампания за борба с незаконното излагане на препарирани защитени видове. В последствие, изготвената стратегия ще бъде изпълнявана от доброволците по проекта.
 
Лекторите ще бъдат: Стефан Аврамов, Владимир Милушев и Нели Найденова, а фасилитатор - Елица Иванова.
 
Обучението ще бъде съчетано и с теренна работа, включващо посещение на национален парк "Рила", с цел изследване и наблюдение на защитени видове и богатото биоразнообразие.
 
Проект "Участие за природа" се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.