bg en

Посещениe за обмяна на опит в Норвегия

10.06.2014
В периода 02-08.06.2014 част от българския проектен екип има възможност да участва в пътуване до Норвегия с цел обмяна на опит и интергриране но норвежките знания в успешното прилагане на проект ГИС.
 
Норвежката агенция по околна среда, партньор на БФБ в изпълнението на проекта, организира програмата и домакинството, което доведе до серия от изключително добре подбрани срещи с вълнуващо, полезно и интересно съдържание.
 
Българските представители имаха възможност да посетят следните институции и неправителствени организации, базирани в Трондхайм, Норвегия: Норвежката агенция по околна среда (Norwegian environmental agency – Miljødirektoratet), която е и партньор по проекта, Норвежкото орнитологично дружество (Norwegian Ornithological Society) – член на Birdlife International, Норвежкото дружество за опазване на природата (Norwegian society for the conservation of Nature) – член на Friends of the earth, Норвежкия институт за изследвания в областта на природата (NINA – Nature Institute for Nature Research), Норвежкия информационен център за биоразнообразие (Norwegian Biodiversity Information Center - NBID) и Норвежкото геологично проучване Norwegian Geological Survey (NGU).

Българските участници се запознаха на място с начините и подхода при изграждане, управление и поддръжка на уеб-базирани платформи и предоставяне на пространствени данни на обществото, важни за устойчивото регионално и местно развитие. Посещението в Норвегия послужи за надграждане на вече проведените консултации между партньорите. Срещите лице в лице направиха комуникацията и трансфера на норвежки знания и методи по-ефективен и успешен. Дискусиите дадоха възможност българските участници да се запознаят и да подберат подходящи добри практики и примери от норвежкия опит, които могат да бъдат пренесени и приспособени към българските условия, и които да спомогнат за качественото интегриране на норвежкия опит в реализирането на проекта.

Специален акцент бе представянето на важността от споделянето на информация между колкото се може повече заинтересовани страни, държавни и неправителствени организации и широката общественост. Норвежкият опит ясно демонстрира и затвърди впечатлението сред българските участници, че в съвременното общество предимство имат организациите, които знаят как да работят с информацията, която имат, споделят я и по този начин намират партньори и увеличават капацитета си и потенциала си за развитие.

Норвежките организации представиха разнообразни теми, свързани с изграждането на уеб-базирани платформи, осигуряващи достъп не само до пространствени данни, но и до други данни, имащи отношение към опазване на природата, устойчивото планиране и ползването на природни ресурси. Фокусът беше начина, по който са структурирани, както и тяхната поддръжка. Норвежките експерти представиха техния опит за справяне с предизвикателствата, свързани с предоставяне на обществен достъп до чувствителна информация, свързана с околната среда както и подхода им към предотвратяване на злонамерена употреба на такава информация.

Специално внимание беше обърнато на основните и значими типове информация, свързани с опазване на природата, начини за нейното групиране и превръщане в лесно достъпна база данни, потоци и начини за обмен на информация между отделни държавни институции, НПО и широката общественост. Бяха разгледани и съответствия и съвместимост на норвежките информационни системи с изискванията на директивата INSPIRE, както и с други стандарти за споделяне на информация. Беше представен норвежкият модел и отговорности на различните институции и организации за предоставяне на обществен достъп до информация, както и сътрудничеството между тях за осигуряване на текущо подобряване на обществения достъп до информация. Специално внимание бе обърнато на структурирането на базите данни, за да са максимално достъпни и лесни за употреба и същевременно да удовлетворяват изискванията и нуждите на широката общественост.

Българските представители запознаха норвежките си колеги с дейностите на Българска Фондация Биоразнообразие, както и с основната цел и очакваните резултати, които ще бъдат постигнати чрез изпълнението на проект ГИС – Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа. Обсъдени бяха предизвикателствата, свързани с изграждане на система за предоставяне пространствени данни на други НПО организации, институции и широката общественост като цяло. Опитът и знанията на норвежките колеги в областта бяха от голяма полза и спомогнаха за генериране на добри решения и идеи, които да подпомогнат качественото изпълнение на проекта като включване на неспециалисти в процеса на набиране на информация и начини за прилагане на контрол на качеството на информацията подадена от граждани, които не са експерти в сферата на опазвана на околната среда и устойчивото регионално развитие; права на собственост, както и права за ползване и лицензиране на информация. Срещата с различни институции и организации даде възможност участниците да обсъдят възможностите за бъдещо сътрудничество между БФБ и норвежките им колеги.

Посещението за обмяна на опит до Норвегия е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.