bg en

Поредно обучение с практически занимания на тема “Горска сертификация и гори с висока консервационна стойност“ за горски служители от района на Осогово

да
06.02.2018
В края на месец януари Бъларска фондация Биоразнообразие проведе двудневно обучение  “Горска сертификация и гори с висока консервационна стойност“ в Кюстендил като част от изпълнението на проект Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово и по-конкретно проектната дейност „Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово“. Обучението, съществена част от което бяха  практическите упражнения имаше за цел да надгради знанията на  служители от Държавно горско стопанство (ДГС) Невестино, Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово, ДГС Кюстендил и РДГ Кюстендил за горска сертификация и гори с висока консервацоинна стойност. Освен посочените стопанства, в обучението участваха и представители на ЮЗДП, както и на ДГС Якоруда и ДЛС Дикчан, които споделиха своят опит на сертифицирани стопанства.
 
Темите, които бяха засегнати по време на обучението включваха ползи и предизвикателства, свързани с горската сертификация, практически измерения на горската сертификация и участие на заинтересованите страни  както и практическа демонстрация за ГИС в помощ на горската сертификация . В събитието се включиха над 30 участника.
 
В края на обучените участниците споделиха, че темите и упражненията по време на обучение са им помогнали да подобрят разбирането и боравенето с горската сертификация и гвкс като инструменти за устойчиво ползване и управление на горите в района на Осогово.