bg en

Покана за обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа

EAA
17.11.2014
Българска фондация Биоразнообразие организира „Обучение за създаване и работа с уеб-базирана ГИС платформа“ във връзка с изпълнение на проект „ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“.
 
Имаме удоволствието да поканим за участие 5 представители на НПО, работещи в сферата на природозащитата. Обучението ще се проведе в периода 1-5 декември, 2014 г. в гр. София. Представителите на Вашата организация трябва да се занимават активно с ГИС и да имат поне 3 години опит в създаване на ГИС за природозащитни проекти. Добри познания по английски език (на ниво слушане) също ще са полезни, тъй като част от обучението ще се води от норвежкия ни колега.

Какво може да очаквате от обучението и какви ще са основните му акценти ще откриете по-долу:
• ГИС и интернет - Въведение и основни понятия;
• Оперативна съвместимост на данните и концепция за инфраструктура за пространствени данни;
• Интероперативни уеб- базирани услуги на Open Geospatial Consortium (OGC) – WMS, WMTS, WFS, CSW, SOS и др;
• Европейски дневен ред в областта на инфраструктурата за пространствени данни. Директива INSPIRE (2007/2/EC);
• ГИС софтуерни продукти за предоставяне на географски данни чрез уеб- базирани услуги;
• Демонстрация на норвежката инфраструктура за пространствени данни
Освен теоретичната част, сериозен акцент в обучението ще бъде поставен и върху практическата работа със софтуерни приложения с отворен код, включващи следното:
• Системи за управление на бази данни: PostgreSQL/PostGIS;
• Изграждане на уеб сервизи - Geoserver, Mapserver
• Интерактивна визуализация на географски данни с Geonode, OpenLayers;
• Публикуване и управление на метаданни с Geonetworк OpenSource

Освен добрите познания по горепосочените теми, като резултат от обучението очакваме и да подсилим дискусията по темите за споделяне и осигуряване на достъп до пространствени данни между институции и организации в България. Страната ни е изправена пред редица предизвикателства, свързани с изпълнението на задълженията ни спрямо Европейската директива INSPIRE за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда. Смятаме, че нов тласък за развитие от неправителствената сфера в тази посока ще спомогне за подобряване на средата за обмен на пространствена информация. Ще ни е интересно да чуем вашето мнение по тези въпроси.

Лектори в обучението ще бъдат:
Г-н Любомир Филипов – експерт ГИС и картография, над 12 годишен опит с ГИС и с проекти, свързани с прилагането на ГИС в пространственото планиране и управление на води.
Г-н Рагнвалд Ларсен – ГИС експерт от Норвежката агенция по околна среда, с дългогодишен опит в областта на изграждане, работа и обслужване на системи за управление на данни, свързани с околната среда. Г-н Ларсен ще представи норвежкия опит в работата с ГИС, ГИС платформи и инфраструктури за пространствени данни.

За хората, които желаят да участват в обучението, но не пребивават в София има осигурено настаняване и покриване на пътните разходи за сметка на проекта.
Очакваме заявките за вашето участие, както и кратка информация (организация на която сте представител; с какво се занимавате; какво е нивото Ви на познания във връзка с ГИС; имате ли нужда от настаняване в София и покриване на пътните разходи до София) на адрес: peter.todorov@biodiversity.bg до 21.11.2014 г.

Обучението е част от изпълнението на проект BG05/586 „Повишаване на капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и е изпълняван в партньорство с Норвежката агенция по околна среда. Повече информация за проекта и за Програмата може да намерите на: www.gis.biodiversity.bg и www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.