bg en

Покана за обществено обсъждане на План за действие за трипръст кълвач за периода 2016 - 2025

Трипръст кълвач
04.08.2015
На основание Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, Българска Фондация Биоразнообразие кани всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на План за действие за трипръст кълвач за периода 2016-2025.
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 14 август 2015 г. (петък) от 13.00 ч. в гр. София в Министерството на околната среда и водите, централна сграда, зала Партер - ул. "У. Гладстон" 67
 
Чернова на Плана може да бъде свалена от тук (вж. прикачения документ).

Всички становища, мнения и препоръки могат да бъдат внесени в писмен вид на Общественото обсъждане или изпратени на: katerina@biodiversity.bg до 28.08.2015
 
По проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи” ще бъдат организирани и обществени обсъждания на План за действие за трипръст кълвач и за глухаря. Повече информация за тяхното провеждане можете да получите на:

Обществено обсъждане на План за действие за белогръб кълвач
Обществено обсъждане на План за действие за глухаря
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” www.ope.moew.government.bg Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
План за действие за трипръст кълвач за периода 2016 - 2025 (чернова) 7.65 MB () Свали