bg en

Покана за обществено обсъждане на План за действие за глухаря за периода 2016 - 2025

Глухар
04.08.2015
На основание Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове, Българска Фондация Биоразнообразие кани всички заинтересовани страни на обществено обсъждане на "План за действие за глухаря за периода 2016-2025". Планът е изработен в рамките на проект: № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 14 август 2015 г. (петък) от 10.00 ч. в гр. София в Министерството на околната среда и водите, централна сграда, зала Партер - ул. "У. Гладстон" 67
 
За консултации с екипа, разработил плана за действие., ще бъдат организирани и регионални обсъждания, както следва:
 
11.08 - 10:00 ч. - Пловдив - Регионална Дирекция по горите, заседателна зала - бул. "Санкт Петербург" №57

12.08 - 10:00 ч. - Пазарджик - Регионална Дирекция по горите, заседателна зала - бул. Александър Стамболийски № 50

13.08 - 11:00 ч. - Смолян - Регионална инспекция по околна среда и водите, заседателна зала - ул. "Дичо Петров" №16

Чернова на Плана може да бъде свалена от тук (вж. прикачения документ).

Всички становища, мнения и препоръки могат да бъдат внесени в писмен вид на Обществените обсъждания или изпратени на: katerina@biodiversity.bg до 28.08.2015

По проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи” ще бъдат организирани и обществени обсъждания на Планове за действие за трипръст и белогръб кълвачи. Повече информация за тяхното провеждане можете да получите на:

Обществено обсъждане на План за действие за трипръст кълвач
Обществено обсъждане на План за действие за белогръб кълвач

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” www.ope.moew.government.bg Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
План за действие за глухаря за периода 2016 - 2025 (чернова) 8.82 MB () Свали