bg en

Покана за УС на БФБ

BBF
03.11.2020
Покана за провеждане на Управителен съвет на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), с ЕИК 121540285, със седалище и адрес на управление Р България, Област София, гр. София, район "Оборище", ул. "Триадица" № 6, офис 504 (наричана по-долу "Фондацията"), до всички членове на Управителния съвет на Фондацията от Румяна Александрова Иванова, Изпълнителен директор  на Фондацията: 

Уважаеми членове на  Управителния съвет на БФБ, с настоящата писмена покана, в съотвествие с чл. 16 и чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Учредителния акт на Фондацията, Ви каня да присъствате на Управителен съвет (УС) на БФБ.
 
УС ще се проведе на дата 10.12.2020 г., от 10 ч., в адреса на управление на Фондацията: Р България, Област София, гр.София, район "Оборище", ул. "Триадица" № 6, офис 504 (наричана по-долу "Фондацията"), при следния дневен ред:

I. УС ще обсъди и ще вземе решение за освобождаване от състава си на следните членове:
  1. Буряна Стоянова Конаклиева с ЕГН 5508186671
  2. Румяна Иванова Стоилова с ЕГН 5803076435
  3. Румяна Александрова Иванова с ЕГН 7311224599, която, след освобождаването си от УС, ще запази поста си на Изпълнителен директор на фондацията 
II. УС ще обсъди и ще вземе решение за приемане в състава си на следните нови членове:
  1. Бертран Сансонен, гражданин на Швейцарската конфедерация, роден на 04.05.1961 г.
  2. Готлиб Дандликер, гражданин на Швейцарската конфедерация, роден на 28.12.1959 г.
  3.  Вера Веселинова Петканчин с ЕГН 8304196638
След изчерпване на така предложения дневен ред, Управителният съвет на БФБ ще бъде закрит.

С уважение: Румяна Александрова Иванова,
Изпълнителен директор
на Българска Фондация Биоразнообразие