bg en

ПРОЕКТЪТ НА ПУ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ДНЕС Е ВНЕСЕН В МОСВ

obsujdane
18.04.2014
Гражданско дружество „Централен Балкан“ днес внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) актуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“.

След общественото обсъждане на 11 март 2014 г. в Габрово, екипът на Гражданското дружество, който разработва Актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан”, разгледа постъпилите становища преди и по време на обсъждането и съвместно с Дирекцията на НПЦБ подбра целесъобразните от тях, които да бъдат отразени в проекто-плана. На въпроси, предложения и становища, постъпили преди и по време на обсъждането, са подготвени и изпратени отговори.
Актуализираният проекто-план е внесен с приложенията, картите и специализираните сборници (Абиотични фактори, Биологична характеристика, Социално-икономически аспекти, Инфраструктурни обекти, Международни и национални оценки и верификации). Част от документацията са и Протоколът от общественото обсъждане, справката за не отразените бележки от общественото обсъждане, възраженията и становищата на МОСВ по тях.

Съгласно Наредбата за разработване на планове за управление, експертите от МОСВ имат двумесечен срок да разгледат проекто-плана и да поискат отстраняване на установените пропуски. В тримесечен срок от внасянето на проекто-плана, МОСВ ще организира разглеждането му на заседание на Висшия експертен екологичен съвет.

Актуализираният План за управление се разработва в рамките на проект DIR–593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г“.


За повече информация:
Кирил Георгиев, Гражданско дружество „Централен Балкан” - 0887 261 649