bg en

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ ЗА СТРАНДЖА, НО БФБ ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА В РАЙОНА

пресконференция проект Странджа БФБ
24.04.2012
Отзвук от пресконференцията в Бургас за приключването на проекта

Приключва тригодишният проект на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, който се осъществи с подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Най-ценният натрупан капитал от проекта е силното и успешно ново партньорство с Директората за управление на природата в Норвегия, както и с дългогодишния партньор на БФБ – Дирекцията на Природен парк „Странджа”, което екипът на БФБ се надява да продължи и след края на проекта.

Проектът бе планиран с много на брой и различни по своя характер дейности, обединени от общата цел – устойчиво местно развитие в Странджа чрез подобряване качеството на живот на местните хора в посока на едно по-хармонично съжителство между хората и природата, което да положи основите за обявяването на Странджа за първият български биосферен парк от листата на ЮНЕСКО, който отговаря на съвременните критерии на Севилската стратегия, осъществявайки връзката между човека и биосферата. Странджа не бе случайно избрана – именно съществуващият Природен парк в най-голяма степен от всички български региони се доближава до тези критерии, а населените места в него осъществяват на практика връзката между хората и природата.

Какво бе свършено по проекта – БФБ подготви основната част от необходимата документация за кандидатстване пред ЮНЕСКО, съгласно изискванията на Програмата „Човекът и биосферата” – създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално-икономическите характеристики на района. Това е задължително условие, за да може лесно да се проследява състоянието не само на природата, но също и на социално-икономическото развитие в бъдещия биосферен парк. За изпълнение на тази дейност бяха привлечени специалисти по географски информационни системи (ГИС), биоразнообразие, социолози и икономист, които извършиха огромен по обем работа и дадоха основата за информационната база данни и изготвиха препоръки за плановете за управление на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и Природния парк „Странджа”.

Инициативата за обявяване на Биосферния парк стартира с голям международен семинар в Царево, в който участваха 70 човека, представители на всички институции, свързани със Странджа, на природосъобразните бизнеси в района и местни хора. Представена бе идеята за обявяването на Странджа за Биосферен парк и бяха демонстрирани успешни европейски примери. Сериозната работа за въвличане на местните власти в процеса обаче стана възможна едва след провеждане на местните избори през есента на 2011 г. Да помогнат в процеса бяха поканени международни експерти от ЮНЕСКО. Към днешна дата, кметовете на двете общини Малко Търново и Царево и Областната администрация Бургас подкрепят идеята, но има още какво да се направи за осигуряване на по-широка местна подкрепа. В процес на приключване е попълването на номинационната форма за биосферния парк, която България трябва да внесе през септември в ЮНЕСКО.

Особено успешна бе частта от проекта, свързана с обучителната програма за местните хора, които развиват природосъобразен бизнес и предлагат стоки и услуги, създадени по щадящ природата начин. Проведени бяха 9 обучения, насочени към устойчивото развитие и връзката с опазването на биоразнообразието по теми като: селски туризъм, нови възможности за земеделците, направа на сапуни и шоколадови бонбони с природни продукти за туристите, как по-успешно да се посрещат гости, разрешаване на конфликти между институциите, Slow food, биологични/компостни тоалетни и други.

Особено полезни и вдъхновяващи ще останат учебните пътувания в Норвегия, където местните хора (в първото) и институциите (във второто пътуване) се запознаха с добри примери от норвежките паркове, видяха интересни и различни места и самите те се опознаха по-добре. Подкрепени бяха учебните пътувания за хората, развиващи селски туризъм в Странджа, които Дирекцията на парка всяка година организира, особено важно от които бе това из самата територия на Странджа, за да я опознаят хората, които живеят там и да научат какво могат да предлагат на своите туристи.

Емоционални и вълнуващи бяха полевите учебни пътувания в Странджа за всички ученици до 8 клас, които живеят и учат на територията на парка. Общо 350 деца, от двете училища в Малко Търново и Ахтопол посетиха различни природни обекти и забележителности. Незабравима за децата от вътрешността на парка ще остане срещата с морето - някои от тях го виждаха за пръв път, другите пък от крайбрежието ще запомнят пътуването и надпяването с бабите от Бръшлян. След пътуванията в двете училища в парка, както и в Бургас с децата от ОДК, бяха организирани конкурси „Странджа през моите очи”, които провокираха творческите им заложби, а видяното по време на полевите пътувания те отразиха в картини, снимки, макети, стихове, песни и др. Всяко дете, което се включи получи торбичка от плат и много други награди.

След няколко годишни усилия на БФБ и ДПП, най-накрая през ноември 2011 г. официално в Патентно ведомство бе регистрирана Регионалната марка „Странджа”, с която са сертифицирани местата за настаняване и някои туристически атракции, предлагани на територията. Междувременно бе организиран конкурс за слоган на марката и за такъв бе избран „Приключение за сетивата” сред близо 800 предложения от цялата страна, както и конкурс за кратък рекламен видеоклип за марката. Бяха сертифицирани 7 нови обекта – 5 къщи и 2 туристически атракции, 3 нови обекта са в процес на сертифициране. Марката бе представена в София по време на Зелените дни през 2010 и 2011 г. и в Бургас на Зеления фестивал през 2011 г. В рамките на проекта финансово и логистично бе подкрепен Фестивалът на зелениката през 2010 и предстоящия през 2012 г.

Приложени бяха преки природозащитни мерки с участието на местните хора – възстановени бяха повече от 5 ха горски хабитати чрез подсяване с жълъд в района на ДГС Кости.

В рамките на проекта бяха осъществени 12 пътувания на норвежки експерти, които споделиха своя опит за развитие на природосъобразни бизнеси, връзка на хората с природата, значението и предимствата на регионалните марки, морските екосистеми, речните хабитати и миграцията на рибите и ГИС.

Малкият, но мотивиран екип на БФБ, изпълняващ проекта, работи всеотдайно за постигане на резултатите, въпреки многобройните трудности и предизвикателства, свързани както с работата в региона, така и с чисто административното отчитане и финансиране на проекта. В проекта взеха участие 4 норвежки експерта, 8 международни експерта, над 30 български специалисти в различни области и 5 специализирани фирми. Особено важна бе подкрепата, която ни оказа националното координационно звено към Министерски съвет и Изпълнителната агенция към МОМН.