bg en

ПРИ ПОВИШЕН ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

министър
11.03.2014
Над 120 участника се включиха в състоялото се днес (11 март 2014 г.) обществено обсъждане на проекта за Aктуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“. В габровската художествена галерия се събраха депутати, представители на регионални и местни власти, държавни институции, браншови организации, научни институции, НПО, ползватели на ресурси от парка, жители от населените места около парка, както и граждани от цялата страна.

„Надявам се днешното обсъждане, да даде добър пример и начало на поредица обсъждания на нови планове за управление на национални паркове, подкрепени с проекти от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, каза министър Михайлова, която участва в първото обществено обсъждане на актуализиран план за управление на национален парк.

Тя поздрави екипа, който е работил по реализирането на проекта за свършената работа и подчерта, че е от изключително значение след като са изминали повече от 10 години, откакто е приет сега действащия План за управление „да имаме актуализация, която да въведе нови параметри, нови изисквания, отговарящи на балансираните интереси на всички, които имат отношение към територията на парка. Актуализация, която в крайна сметка да гарантира провеждането на една устойчива политика за защита на територията на парка и възможностите за развитие на всички общности, които са в близост до парка и по някакъв начин имат отношение към него“.

Министър Михайлова каза, че очаква на днешното обсъждане да се чуят откровени, експертни, ангажирани мнения, които да помогнат авторите на плана да го подобрят. Тя допълни, че дори и да има противоположни мнения по някои въпроси разчита да се ръководи само от идеята да се постигне добро решение, както за управлението на парка, така и за българската природа, и българските граждани.

Предложеният актуализиран План за управление получи подкрепа още с първото заявено становище от Николай Григоров – управител на област Габрово.

В хода на дискусията бяха представени мнения и становища, свързани с предложените режими за алпинизъм и скално катерене, с унифициране на туристическата маркировка и знаци, които да се прилагат във всички паркове и да са съобразени с европейските норми, с подпомагане на хижите за намаляване на техния екологичен отпечатък. Изявена бе готовност от общините да си съдействат с парковата дирекция при изготвяне на Общи устройствени планове на териториите.

Сериозно внимание бе отделено на въпроси свързани с пашата, с пасищните площи, с важността приоритетно да се отглеждат местни породи, да има преференции за жителите от населените места край парка.

В много от изказванията на участниците бе подчертана ролята на Националния парк в международен и европейски план за опазване на дива природа, консервационно значими местообитания и биологично разнообразие. Като достойнство на предложения документ бе изтъкната добрата приемственост с философията на първия План за управление на парка, надграден на база десетгодишния опит на служителите на Дирекцията на НПЦБ.