bg en

Откриват нов Информационен център за парк Странджа

10.05.2011
Експозицията „РЕДКИ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ НА СТРАНДЖА” ще бъде открита и представена от Директора на парка – инж. Стефан Златаров.
В откриването ще се включат местни хора от всички селища на територията на Природен парк Странджа, участващи в Националният ден на Природните паркове и почистването на туристически маршрути около населените места.

«Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа»
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg. 58301 – 71 - 491, договор reg. N 58301 – C - 001, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.