bg en

Остават броени дни до крайния срок на конкурса за финансиране на студентски дипломни работи

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015
30.01.2015
Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 30. 01. 2015 г. на e-mail: awards@biodiversity.bg

Примерна тематика за конкурса
 • Опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания и местообитания за опазване на приоритетни видове;
 • Опазване и управление на диви животни, растения, гъби и други, обект на устойчиво ползване (лов, риболов, дърводобив и др.);
 • Управление на защитени територии;
 • Управление на инвазивни видове в защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ);
 • Разработване на модели за управление на защитени зони, вкл. от НПО;
 • Разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
 • Развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм, устойчиво лесовъдство и ползване на недървесни горски ресурси, биологично земеделие и животновъдство и др.;
 • Развитие на природозащитното образование и обучение;
 • Влияние на ползванията в защитените зони върху динамиките в популациите на редки видове (предмета и целите на опазване в зоните) и състоянието на местообитанията;
 • Определяне на потенциала за ползване на природни ресурси в ЗЗ и ЗТ;
 • Проучване на възможности за оптимизиране на мрежата от ЗТ, вкл. предложения за т.нар. микрорезервати като модел за консервация на значими видове;
 • Разработване на методики за консервация на значими видове, вкл. in situ модели;
 • Сравнителен анализ на съдържанието на продукти от Натура 2000 зони и такива от промишлени райони;
 • Влияние на агроекологичните мерки върху консервационно значими видове и местообитания;
 • Проучване на икономически, социални и екологични позитиви/негативи от режимите в ЗЗ/ЗТ;
 • Проучване на местни традиционни занаяти, ритуали и ползвания на природни ресурси и използването им като ресурс за генериране на ползи за общността;
 • Проучване на добавената стойност на продукти и услуги с произход от ЗЗ/ЗТ в сравнение с такива извън ЗЗ/ЗТ и анализи на ползите;
За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Елица Иванова - координатор “Младежки дейности “ към БФБ, e-mail: El.Ivanova@biodiversity.bg, тел. 0893 36 54 75
 
Конкурсът за Дипломни работи се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Условия за участие 132 KB () Свали
Формуляр за финансиране 67.92 KB () Свали