bg en

Опазване на река Осъм

31.03.2009
Осъзнавайки преките връзки между управлението на водите, превенцията от наводнения и опазването на речните екосистеми, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) започна изпълнението на проект „Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм”. Проектът се изпълнява в тясно партньорство с Община Левски. Нашите усилия са подкрепени финансово от Посолството на Кралство Холандия по Програма “Малки екологични проекти ” (МАТРА КНИП).