bg en

Опазване на природните местообитания и устойчиво управление на риска от наводнения в басейна на р. Осъм

Настоящият проект има за цел да проучи проблемите свързани с управлението на водите и природните местообитания в басейна на р. Осъм, да предложи интегрирани мерки за опазване на биоразнообразието и смекчаване на риска от наводнения.
Ще бъдат определени и проучени конкретни места за демонстрационни мерки като възстановяване на заливни речни тераси и стари речни корита, залесяване, и подобряване на стопанисването на земите в крайречните зони в Натура 2000. Предложените мерки ще бъдат оценени от гледна точка на въздействие върху биоразнообразието и осъществимост от хидротехническа гледна точка. Заинтересованите страни ще бъдат въвлечени в изготвянето на план от мерки за устойчиво управление на риска от наводнения чрез семинар и работни срещи. Общините ще бъдат подпомогнато в усвояването на средства от фондовете на ЕС за екологични проекти.
Проектът допринася за прилагането на европейските политики и законодателство по отношение на биоразнообразието (Директива за птиците 79/401/EEC, Директива за местообитанията 92/43/EEC), интегрираното управление на водите (Рамкова директива за водите 2000/60/EEC) и устойчиво управление на риска от наводнения (Директива за наводненията 2007/60/EEC).