bg en

Обява за откриване на Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

30.06.2014
БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище и адрес на управление: град София 1233, район Сердика,ул. „Веслец” № 39-41, ет. 4, ап. 11, телефон / факс: 02 / 9316183; e-mail: bbf@biodiversity.bg; http://www.bbf.biodiversity.bg

На основание на чл. 7, т. 1, чл. 8, ал. 2, т. 2 и чл. 11 от Постановление No 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ДВ, бр. 44 от 27 май 2014 г.)

О Б Я В Я В А


Процедура за избор на изпълнител чрез процедура с публична покана, с предмет: „Доставка на експериментално оборудване за изследване и възстановяване на рифове по проект № 1.2.1. 65869.86 MIS-ETC 280 „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea -REEFS),, във връзка с изпълнение на проект проект № 1.2.1 65869.86 MIS-ETC 280 „РИФОВЕ - Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето” (Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea - REEFS), финансиран по Съвместната оперативна програма на „Черноморския басейн 2007 г. - 2013 г.” на Европейския съюз, договор № 40921/30.05.2012, сключен между Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния, в качеството му на Съвместен управляващ орган и Българска фондация Биоранообразие
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.
Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала", подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи.
Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва:
1. име и адрес на бенефициента;
2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;
3. наименование на обекта на процедурата;
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.
Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата):
Приложение № 1 - Образец на декларация за по чл. 22, ал. 2 от ПМС № 118 / 20.05.2014 г.
Приложение № 2 - Образец на декларация от подизпълнител по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 118/20.05.2014 г.
Приложение № 3 - Образец на оферта по ПМС № 118 / 20.05.2014 г.
Приложение № 4 - Проект на договор по ПМС № 118 / 20.05.2014 г
Решение 47/19.06.2014 за откриване на процедурата 1.04 MB () Свали
Покана за процедурата 906.89 KB () Свали
Приложения към поканата 1.02 MB () Свали