bg en

Обява за определяне на изпълнител за "Изработване на информационни материали"

16.08.2010

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Бургас, ул. Ген. Гурко, 53, бл.1, ет.1, всеки работен ден от 16 до 27 август 2010 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. тел.056/987959 и 0896/798908

Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес: www.bbf.biodiversity.bg.

Оферти се подават на адрес: гр. Бургас 8000, ул. Ген.Гурко, 53, бл.1, ет.1 до 16:30 ч. на 30 август 2010 г.

---------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми кандидати,
С оглед напредване на сроковете на проекта ви молим да имате готовност за сключване на договор в първия възможен момент (10 септември 2010 г.), което означава да разполагате със всички изискуеми документи, доказващи следното:

Че не сте осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;

ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
Че представляваният от Вас кандидат не е обявен в несъстоятелност;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Че представляваният от Вас кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ

Че представляваният от Вас кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО Т.2

Че не сте лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ ПО Т.1

Че Вие и представляваният от Вас кандидат нямате парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ОТ НАП) ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ И ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛ

Документи за изтегляне

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ПМС 55 / 12.03.2007

ОФЕРТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСKА ОФЕРТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 31, ал. 4, т.1 от ПМС

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА По Чл. 35, ал. 1 от ПМС

ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА