bg en

Обява за изпълнителен директор на фондация УЗАНА

Узана
15.01.2018
ОБЯВА
 
Съгласно решение № 214 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово и решение № 56 от 28.11.2017 г. на Българска Фондация Биоразнообразие, гр. София
 
О Т К Р И В А
 
1. Конкурс за избор на Изпълнителен директор на Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите.

2.1 Минимални изисквания към кандидатите:
- да имат висше образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- общ трудов стаж - не по-малко от пет години;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Специфични изисквания:
- управленски опит и/или опит в сферите на образованието и туризма - минимум 2 години;
- компютърна грамотност.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени.
Кандидатите, в срок от 30 календарни дни след публикуването на обявата за конкурса или до 14.02.2018 г. /вкл./, следва да представят в деловодството на Община Габрово, заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

3.1. Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, както следва:
- заявление за участие в конкурса;
-  автобиография – европейски формат;
-  копие от документ за висше образование;
-  копие от документ, удостоверяващ трудов стаж /осигурителна или трудова книжка/;
- свидетелство за съдимост;
- документ, удостоверяващ управленски опит и/или опит в сферите на образованието и туризма;       
- препоръки от работодател за управленски умения (ако има);

3.2.  Плик № 2 съдържа разработка на кандидата, представляваща Концепция за управление и развитие на Фондация "Узана" за срок от 3 /три/ години и Годишен план за дейността на Фондацията за първата година на управление. Концепцията и годишният план трябва да са изготвена в съответствие с Учредителния акт на фондация „Узана“. Основни акценти на концепцията:          
- тенденции и възможности за утвърждаването на Фондацията като водеща организация в дейностите за развитието на м. Узана и прилежащия й район като дестинация за природен, образователен и екологичен туризъм;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Фондацията, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на природозащитни, образователни и за устойчив туризъм проекти и програми, както и консултантска, популяризаторска, комуникационна и координационна дейност;
-  етапи на реализация на концепцията.

Пликовете се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, с изписани имената на кандидата и длъжността, за която се кандидатства. Пликът се завеждат по реда на постъпване.

Кандидатите могат да намерят информация за Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване и Учредителния акт на интернет страницата на Община Габрово на адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/R/270717/130.pdf и https://gabrovo.bg/files/OBS/R/270717/130.1.pdf
Информация за реда и условията за провеждане на конкурса за Изпълнителен директор на Фондация „Узана” - Габрово,  в процес на учредяване е достъпна на интернет страницата на Община Габрово на адрес: https://gabrovo.bg/files/OBS/R/301117/214.pdf и на интернет страницата на Българска Фондация Биоразнообразие, гр. София.

За въпроси и допълнителна информация - 066/818 301- Ирена Митева.