bg en

Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО

Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО
10.11.2014
В периода 03-05.11.2014 г. в село Соколица, община Карлово бе проведено „Обучение за работа с пространствени данни и употребата им при мониторинга на териториалното развитие за участници от НПО” Обучението е част от изпълнението на „Проект ГИС: Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“, изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Норвежката агенция по околна среда и финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В обучението участваха представители на БФБ и на други неправителствени организации като WWF Дунавско-Карпатска програма в България, Асоциацията на парковете в България, Българската туристическа камара, Студентски клуб за опазване на околната среда към ЛТУ, СДП „Балкани“, Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас.

По време на тридневното обучение експерт от екипа на проекта изнесе поредица от презентации, които имаха за цел да запознаят участниците какво представляват географските информационни системи, какви са техните основни компоненти и как се борави с тях. Основен акцент в програмата беше създаване и подобряване капацитета както на представителите на организацията, изпълняваща проекта, така и на представители на други НПО от България да работят с пространствени данни и да прилагат употребата им при наблюдение на териториалното развитие в различните им райони на дейност в страната.

Освен презентациите участниците в обучението преминаха през серия от модули, които имаха за цел да развият практическите им умения и знания за работа с ГИС и по-специално: изобразяване на пространствени и таблични данни, подаване на пространствени и атрибутивни заявки, редакция на пространствени и атрибутивни данни и картографско оформление. Модулите дадоха възможност на всеки обучаващ се да работи по конкретни задачи и да приложи на практика знанията, предоставени по време на курса.

Примерите и задачите бяха специално подготвени и подбрани, така че да включват конкретни случаи от практиката на природозащитниците, за да демонстрират по-пъноценно връзката между пространствените данни и възможностите за тяхното прилагане за защита на природата. Бяха демонстрирани и приложение на ГИС за създаване на платформи за подаване и отразяване на сигнали за бракониерство, незаконни сечи и т.н.

Специален акцент в обучението беше и представянето на разработващата се по проекта уеб базирана ГИС платформа, която обединява пространствените данни на БФБ и предоставя публичен интернет достъп до тях. Участниците в обучението имаха шанса да тестват бета версията на платформата и да разгледат част от база данните, до които тя осигурява достъп.

Преминалите успешно курса получиха сертификат, както и флаш памети с презентации и полезна теоритична и практична информация. Обучението беше прието с огромен ентусиазъм от всички участници и получи множество положителни оценки и коментари както за качеството и начина на преподаване, така и за ползата от курса за подобряване на капацитета за работа с пространствени данни на НПО и на комуникацията между различните организации. Те изразиха и готовност да продължат да усъвършенстват уменията си в приложението на географските информационни системи на бъдещи обучения за по-напреднали.

Материалите, използвани по време на обучението са достъпни и на интернет страницата на проекта: www.gis.biodiversity.bg

Провеждането на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ е в две части и е част от изпълненито на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.