bg en

Община Кайнарджа - Награда на публиката

Община Кайнарджа
Още преди да се наложи от Закона за регионално развитие да се актуализират общинските планове за развитие масово в цялата ни страна, община Кайнарджа, актуализирахме по предложение на кмета на общината - Любен Сивев, нашия общински план за развитие за периода 2007-2013 година, като направихме едно съществено допълнение към него още през 2008 година, а именно: Към съществуващите четири приоритета за развитие на общината за посочения период, добавихме още един, който акцентира на запазване на околната среда и биоразнообразието в община Кайнарджа, като се залага на конкретни мерки и реализирането на проекти, в които тези мерки са изведени на преден план. 
Петият приоритет, който бе гласуван от общинския съвет още през 2008 година бе със следния текст: "Разработване и изграждане на системи за алтернативни енергийни източници.Опазване на природните ресурси-води, почви, въздух и биоразнообразието в общ.Кайнарджа". В подкрепа на горепосоченото, отразено в протокол №20/25.02.2009 год., Общинският съвет на община Кайнарджа със свое решение №132 от 2009 година дава съгласие Община Кайнарджа да подготви проект по ПРСР - м. 322 и да кандидатства за финансиране. През 2009 година беше председател на общинския съвет д-р Ошнут Бекир, а в настоящия момент е председател - г-н Ивайло Петков. Общинският съвет напълно подкрепя действията на кмета на общината - Любен Сивев, които са в посока използване на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда, водите, почвите, въздуха и биоразнообразието на територията на община Кайнарджа. По примера на община Кайнарджа, съседната ни крайгранична община от Република Румъния - Липница, прояви интерес и към настоящия момент се разработва подобен съвместен проект с намерението да кандидатстваме за финансиране на изграждането на соларни модули в двете крайгранични общини, през които минават защитените територии „Хърсовска река” и „Суха река”. Така още една местна власт от Европейския съюз е „спечелена” на страната на опазване на природата и биоразнообразието.