bg en

Обществено обсъждане за АПУ на НП "Централен Балкан"

туристи
20.02.2014
На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 12, ал.1 и чл. 13, т.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) и Гражданско дружество „Централен Балкан“ Ви канят на общественото обсъждане на проект на Актуализиран План за управление на Национален парк “Централен Балкан”. Планът се разработва в рамките на проект DIR – 593212 - 1 - 8 „Актуализиране на План за управление на НП “Централен Балкан”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 март 2014 г. (вторник) от 13.00 часа в Художествена галерия “Христо Цокев”, ет. 3, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10, гр. Габрово.

От 11.02.2014 до 10.03.2014 Проекто Планът и приложенията към него са на разположение в интернет страницата на Дирекцията на НПЦБ (www.centralbalkan.bg), както и на хартиен носител, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. в офисите на Д НПЦБ, както следва:
• централен офис - Габрово, ул. „Бодра смяна“ №3
• офис Рибарица - ул. „Георги Бенковски” № 188, в сградата на Кметството
• офис Троян - ул. „Г. С. Раковски” №55, ет.5
• офис Априлци - ул. „Васил Левски” №105, ет.2
• офис Павел баня - пл. „Освобождение” № 4
• офис Калофер - ул. „Георги Шопов” №3
• офис Сопот - в сградата на ПГ „Ген. Вл. Заимов”

Всички становища, мнения и препоръки към Проекто Плана могат да се изразят или внесат в писмен вид на Общественото обсъждане или в офиса на изпълнителя на дейността - Гражданско дружество „Централен Балкан”, гр. София 1202, ул. „Веслец“ 39-41, ап. 11, e-mail: bbf@biodiversity.bg или в Дирекцията на "Национален парк Централен Балкан", гр. Габрово 5300, ул. Бодра смяна №3, ПК 80, e-mail: office@centralbalkan.bg, до датата на общественото обсъждане.